Language of document :

Žaloba podaná 21. mája 2013 – ZZ/Parlament

(vec F-48/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: C. Bernard-Glanz, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie hodnotiacej správy týkajúcej sa žalobkyne za rok 2011

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotiacu správu týkajúcu sa žalobkyne za rok 2011 v konečnom znení zmenenom a upravenom rozhodnutiami menovacieho orgánu z 18. júla 2012 a 29. januára 2013,

zrušiť rozhodnutie z 29. januára 2013, ktorým menovací orgán zamietol sťažnosť podanú podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.