Language of document :

Talan väckt den 21 maj 2013 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-48/13)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens betygsrapport för år 2011 i dess slutliga och ändrade lydelse enligt de beslut som fattades av tillsättningsmyndighet den 18 juli 2012 och den 29 januari 2013,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 29 januari 2013 om avslag på det klagomål som sökanden anfört med stöd av artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.