Language of document :

Жалба, подадена на 16 април 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-34/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: R. Duta, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AD/231/12 да не допусне жалбоподателя до конкурсните изпити от фазата „Център за оценяване“

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 31 януари 2013 г. по административната жалба на жалбоподателя с дата 25 септември 2012 г.,

да се отменят решенията от 28 юни 2012 г. и 16 юли 2012 г., с които жалбоподателят е уведомен, че не е допуснат до фазата на подбор, наречена „Център за оценяване“, в рамките на конкурса EPSO/AD/230-231/12, в който той е участвал,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.