Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel): adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/231/12 o niedopuszczeniu skarżącego do etapu oceny zintegrowanej w tym konkursie

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 31 stycznia 2013 r. w następstwie zażalenia skarżącego z dnia 25 września 2012 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 czerwca 2012 r. oraz z dnia 16 lipca 2012 r., powiadamiających skarżącego o niedopuszczeniu go do etapu preselekcji zwanego „oceną zintegrowaną” w ramach konkursu EPSO/AD/231/12, w którym uczestniczył;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.