Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 16. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-46/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja lūgums pieņemt viņu darbā kā līgumdarbinieku II funkciju grupā, ko izteica DG DEVCO, un lūgums atlīdzināt radītos materiālos zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2012. gada 4. oktobra lēmumu, ko tā pieņēmusi kā iestāde, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus (AHCC), nepieņemt darbā prasītāju kā pagaidu līgumdarbinieku II funkciju grupā;

ciktāl nepieciešams, atcelt AHCC 2013. gada 7. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2012. gada 19. oktobra sūdzība;

atlīdzināt viņam radītos materiālos zaudējumus;

pagaidām piespriest noteiktu summu ex aequo et bono EUR 50 000 par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.