Language of document :

Žaloba podaná 8. mája 2013 – ZZ/ESHV

(vec F-42/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o skončení pracovnej zmluvy žalobkyne a návrh na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá jej údajne vznikla

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie zo 16. októbra 2012, ktoré prijal generálny tajomník EHSV ako orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy o skončení pracovnej zmluvy žalobkyne,

pokiaľ to bude potrebné, zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 31. januára 2013 potvrdzujúce skončenie pracovnej zmluvy žalobkyne a rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy z 24. apríla 2013 výslovne zamietajúce sťažnosť žalobkyne,

nahradiť majetkovú škodu, ktorá vznikla žalobkyni,

priznať žalobkyni sumu stanovenú ex aequo et bono a predbežne vo výške 15 000 eur ako náhradu utrpenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať ESHV na náhradu trov konania.