Language of document :

Жалба, подадена на 8 май 2013 г. — ZZ/ЕИБ

(Дело F-43/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: L. Levi, адвокат)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

Отмяна на решенията, съдържащи се в извлеченията от платежната ведомост за месец февруари 2013 г., които определят малката годишна корекция на възнагражденията на 1,8 % за 2013 г. и отмяна на по-късните извлечения. Последващо искане, от друга страна, за осъждане на институцията да заплати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, за които се твърди, че са претърпени.

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението, съдържащо се в извлеченията от платежната ведомост на жалбоподателите за месец февруари 2013 г., което определя малката годишна корекция на възнагражденията на 1,8 % за 2013 г. и вследствие от това — да се отменят подобните решения, съдържащи се в по-късните извлечения от платежната ведомост, и

ако е необходимо, да се отменят двете информационни бележки, които ответникът е изпратил до жалбоподателите на 5 февруари 2013 г. и на 15 февруари 2013 г.;

да се осъди ответникът да заплати на всеки от жалбоподателите за поправяне на неимуществените вреди (i) разликата във възнагражденията, която съответства на приложената годишна корекция за 2003 г., тоест увеличение от 1,8 % за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г., (ii) разликата във възнагражденията, която съответства на последицата от прилагането на годишната корекция от 1,8 % за 2013 г. върху размера на възнагражденията, платими от януари 2014 г., (iii) лихви за забава върху разликите във възнагражденията до пълното изплащане на дължимите суми, като лихвеният процент се изчисли въз основа на определения от Европейската централна банка лихвен процент за основните операции на рефинансиране за съответния период, увеличен с три пункта, и (iv) обезщетения за изгубената покупателна способност, при което съвкупността от тези имуществени вреди се оценява първоначално на 30.000 EUR за всеки от жалбоподателите;

да се осъди ответникът да заплати на всеки от жалбоподателите по 1.000 EUR за възстановяване на неимуществените вреди;

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.