Language of document :

Жалба, подадена на 8 април 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-32/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: F. Moyse, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането за изплащане на неиздължения остатък от сумата, която Комисията трябвало да изплати на жалбоподателя като обезщетение при прекратяване на служебното правоотношение

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 9 януари 2013 г., с което тя отказва да уважи искането на жалбоподателя и отхвърля административната му жалба за изплащане на неиздължения остатък от сумата, която Комисията трябвало да му изплати, тъй като е напуснал. Доколкото е необходимо с жалбата се иска и отмяна на писмото на Комисията от 13 април 2012 г., с което Комисията за пръв път взема отношение по искането на жалбоподателя за преизчисляване на сумата, която Комисията трябва да му изплати.

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.