Language of document :

8. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-32/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Moyse)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus jätta rahuldamata kaebus sellise summa väljamaksmiseks, mille komisjon oleks hagejale pidanud maksma lahkumistoetusena.

Hageja nõuded

tühistada komisjoni 9. jaanuari 2013. aasta otsus, millega ta jättis rahuldamata hageja nõude ja kaebuse maksta välja summa, mille komisjon oleks pidanud talle tasuma, kuna ta oli ametist lahkunud. Vajaduse korral on menetluse esemeks ka komisjoni 13. aprilli 2012. aasta kirja tühistamine, millega komisjon võttis esimest korda seisukoha hageja nõude osas arvutada ümber summa, mille komisjon hagejale peab maksma.

mõista kohtukulud välja komisjonilt.