Language of document :

29. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-39/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, millega määrati kindlaks pensioniõigusliku staaži lisa pensioniõiguste eest, mis oli omandatud enne komisjoni teenistusse asumist vastavalt 3. märtsi 2011. aasta personalieeskirjade VIII lisa uute üldiste rakenduseeskirjade (edaspidi „uued üldised rakenduseeskirjad”) artikli 11 lõikele 2, ja otsus kaebuse rahuldamata jätmise kohta.

Hageja nõuded

tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 24. jaanuari 2013. aasta kaebus, milles ta nõudis pensioniõiguste ülekandmise ajal kehtinud DGE ja kindlustusmatemaatilise määra kohaldamist;

tühistada Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) 4. juuli 2012. aasta otsus, millega kohaldati uute üldiste rakenduseeskirjadega kehtestatud kindlustusmatemaatilist määra;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.