Language of document :

Žaloba podaná 29. apríla 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-39/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia stanovujúceho výpočet práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služby na Komisii podľa nových všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku z 3. marca 2011 (ďalej len „VVU“) a rozhodnutia o zamietnutí sťažnosti

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu z 24. januára 2013 týkajúca sa uplatnenia VVU a aktuálnych sadzieb v platnosti v čase jeho žiadosti o prevod práv na dôchodok,

zrušiť rozhodnutie z 11. júla 2011 Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) a uplatniť aktuálne hodnoty vyplývajúce z nových VVU,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.