Language of document :

Talan väckt den 29 april 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-39/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om att pensionsrättigheter som erhållits innan tjänsten vid kommissionen tillträddes ska överföras med tillämpning av de allmänna bestämmelserna om genomförande av artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna av den 3 mars 2011 (nedan kallade de allmänna genomförandebestämmelserna) och av beslutet om avslag på klagomålet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet om avslag på sökandens klagomål av den 24 januari 2013 avseende tillämpning av de allmänna genomförandebestämmelser och försäkringstekniska bestämmelser som var i kraft när sökanden ansökte om överföring av pensionsrättigheter,

ogiltigförklara det beslut som lönekontoret (PMO) meddelade den 11 juli 2012, i vilket de nya allmänna genomförandebestämmelserna tillämpades,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.