Language of document :

Жалба, подадена на 22 май 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-50/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: B. Cambier и A. Paternostre, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комисията, с което тя се произнася по искането за допълнително обезщетение, подадено от жалбоподателя на основание член 90, параграф 1 от Правилника с цел пълно обезщетяване на имуществените и неимуществените вреди, които понесъл вследствие на професионалното си заболяване и множеството нередности, опорочили разглеждането на искането му, подадено на основание член 73 от Правилника

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията от 7 август 2012 г., с което тя се произнася по искането за допълнително обезщетение в съответствие с общия ред и релевантните разпоредби от Правилника, подадено от жалбоподателя на 18 април 2012 г. на основание член 90, параграф 1 от Правилника;

да се отмени решението на Комисията от 14 февруари 2013 г., с което се отхвърля административната жалба на жалбоподателя, подадена на 25 октомври 2012 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника;

на жалбоподателя да се присъди сумата от 1 798 650 евро като обезщетение за имуществените и неимуществени вреди, претърпени поради професионалното заболяване, които следва да бъдат обезщетени съгласно общия правен принцип за пълно обезщетяване, след приспадане на отпуснатото обезщетение на основание член 73 от Правилника, което е възможно да бъде коригирано от Общия съд в рамките на разглежданото в момента дело F-142/12;

на жалбоподателя да се присъди сумата от 145 850 евро като обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в резултат на извършените от Комисията нарушения по отношение на жалбоподателя;

на жалбоподателя да се присъди възстановяване на извършените съдебни разноски и други разходи, както и лихви за забава и всякакви други лихвени плащания, които Съдът счете за справедливи и уместни, изчислени считано от декември 2004 г., към който момент претърпените от жалбоподателя вреди можело да бъдат изчислени и обезщетени;

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.