Language of document :

Žaloba podaná dne 22. května 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-50/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: B. Cambier a A. Paternostre, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise, jehož předmětem byla žádost o dodatečnou náhradu škody podaná žalobcem na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu za účelem získání úplné náhrady majetkové a morální újmy, která mu byla způsobena v důsledku jeho nemoci z povolání a četných nesrovnalostí, k nimž došlo při vyřizování jeho žádosti podle článku 73 služebního řádu

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 7. srpna 2012, kterým bylo rozhodnuto o žádosti o dodatečnou náhradu škody, kterou podal dne 18. dubna 2012 podle čl. 90 odst. 1 služebního řádu, podle obecného práva a příslušných článků služebního řádu;

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2013, kterým se zamítá stížnost žalobce podaná dne 25. října 2012 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

přiznat žalobci částku ve výši 1.798.650 eur jako náhradu majetkové a morální újmy z důvodu nemoci z povolání podle všeobecné právní zásady úplné náhrady škody, po odečtení odškodnění přiznaného z titulu článku 73 služebního řádu, případně opraveného Tribunálem v rámci projednávané věci F-142/12;

přiznat žalobci částku ve výši 145.850 eur z titulu morální újmy, která mu vznikla v důsledku pochybení Komise, jehož se vůči němu dopustila;

přiznat žalobci náhradu soudních výloh a dalších výdajů včetně úroků z prodlení a dalších úroků, které bude Soudní dvůr považovat za spravedlivé a přiměřené, a to od prosince 2004, tedy data, od kterého mohla být vypočítána a nahrazena škoda;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.