Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 22. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-50/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – B. Cambier un A. Paternostre, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par papildu kompensācijas lūgumu, kuru prasītājs cēla pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu, lai saņemtu pilnīgu atlīdzinājumu par materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kurus viņš esot cietis pēc savas arodslimības un daudzajām pretlikumībām, kuras esot pieļautas, izskatot viņa lūgumu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2012. gada 7. augusta lēmumu attiecībā uz papildus kompensācijas lūgumu saskaņā ar vispārējām tiesībām un atbilstošajiem Civildienesta noteikumu pantiem, kuru prasītājs iesniedza 2012. gada 18. aprīlī, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

atcelt Komisijas 2013. gada 14. februāra lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, kura tika iesniegta 2012. gada 25. oktobrī, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piešķirt prasītājam summu par EUR 1 798 650 kā atlīdzinājumu par materiālajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kas esot radušies arodslimības dēļ, un šie zaudējumi ir atlīdzināmi saskaņā ar vispārējo tiesību pilnīga atlīdzinājuma principu, no šīs summas atskaitot piešķirto atlīdzību saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, ko Vispārējā tiesa vajadzības gadījumā var pielāgot saistībā ar lietu F-142/12, kura pašlaik tiek izskatīta;

piešķirt prasītājam summu EUR 145 850 apmērā par morālo kaitējumu, kāds izriet no pārkāpumiem, kurus Komisijas ir pieļāvusi pret prasītāju;

atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus un citus izdevumus, kā arī kavējuma procentus un visus citus procentus, kurus Tiesa uzskatīs par taisnīgiem un piemērotiem, sākot no 2004. gada decembra, proti, no datuma, no kura var aprēķināt un atlīdzināt prasītājam nodarītos zaudējumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.