Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cambier i A. Paternostre)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wniosku o dodatkowe odszkodowanie złożonego przez stronę skarżącą na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu uzyskania pełnego naprawienia poniesionej szkody i krzywdy doznanej w następstwie choroby zawodowej i licznych nieprawidłowości związanych z rozpatrywaniem jej wniosku na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie złożonego przez stronę skarżącą w dniu 18 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego wniosku o dodatkowe odszkodowanie w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i mające znaczenie artykuły regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 14 lutego 2013 r. oddalającej zażalenie wniesione przez stronę skarżącą w dniu 25 października 2012 r. na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 1 798 650 EUR z tytułu naprawienia poniesionej szkody i krzywdy doznanej ze względu na chorobę zawodową, podlegających odszkodowaniu i zadośćuczynieniu na podstawie zasady pełnego naprawnienia w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, przy potrąceniu odszkodowania przyznanego na postawie art. 73 regulaminu pracowniczego, ewentualnie dopasowanej przez Sąd w ramach sprawy F-142/12 w toku;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 145 850 EUR z tytułu krzywdy wynikającej z błędów popełnionych przez Komisję wobec strony skarżącej;

zasądzenie na rzecz strony skarżącej zwrotu opłat sądowych i innych poniesionych wydatków oraz odsetek za zwłokę i wszystkich innych odsetek, które Trybunał uzna za słuszne i odpowiednie, naliczonych od grudnia 2004 r. – daty, w której szkody poniesione przez stronę skarżącą mogły zostać wyliczone i naprawione;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.