Language of document :

Talan väckt den 8 maj 2013 – ZZ m.fl. mot EIB

(Mål F-41/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av de beslut som framgår av lönebeskeden för februari 2013, varigenom den årliga lönejusteringen begränsas till 1,8 procent för år 2013, av de informationsbrev som svaranden tillsänt sökandena den 5 februari 2013 och den 15 februari 2013 och av senare lönebesked. Talan om att institutionen ska förpliktas att ersätta den ekonomiska och ideella skada som sökandena påstår sig ha lidit.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som framgår av lönebeskeden för februari 2013, varigenom den årliga lönejusteringen begränsas till 1,8 procent för år 2013, och, som en följd härav, ogiltigförklara liknande beslut i senare lönebesked, och, om så är nödvändigt, ogiltigförklara de två informationsbrev som svaranden tillsänt sökandena den 5 februari 2013 och den 15 februari 2013,

förplikta svaranden att såsom skadestånd för ekonomisk skada till var och av sökandena betala i) utestående lönebelopp med tillämpning av den årliga justeringen för år 2013, det vill säga en ökning med 1,8 procent för perioden från den 1 januari 2013 till den 31 december 2013, ii) utestående lönebelopp som motsvarar vad som blir följden av tillämpning av den årliga justeringen på 1,8 procent för år 2013 på de lönebelopp som betalas ut från och med januari 2014, iii) dröjsmålsränta på utestående lönebelopp fram till dess full betalning sker, varvid dröjsmålsräntan ska uppgå till den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner under den aktuella tidsperioden, med tillägg av tre procentenheter, och iv) skadestånd på grund av förlorad köpkraft, varvid denna ekonomiska skada provisoriskt beräknas uppgå till 30 000 euro per sökande,

förplikta svaranden att till varje sökande betala 1 000 euro för den ideella skada dessa har lidit, och

förplikta EIB att ersätta rättegångskostnaderna.