Language of document :

Жалба, подадена на 27 март 2013 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-28/13)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решенията да се удържат определени суми от заплатите на жалбоподателя за юни, юли, август, септември и октомври 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени меморандумът от 6 юли 2012 г., с който Службата за управление и плащане по индивидуални права съобщава на жалбоподателя, че е решила да се съобрази с препоръката на ОЛАФ от 30 март 2012 г. и че (i) е удържала 5 530 EUR от заплатата му за юни 2012 г. (недължимо платени суми за надбавки), (ii) ще приспадне сумата от 3 822,80 EUR от заплатата му за юли 2012 г. (лихви за забава върху недължимо платеното), и (iii) ще приспадне сумите от 2 372 EUR (възстановени медицински разходи) и от 699,20 EUR (лихви за забава) от заплатата му за август 2012 г.,

да се отменят направените удръжки от заплатата на жалбоподателя за юни, август, септември и октомври 2012 г. и евентуално на всички други удръжки, които може да бъдат направени в бъдеще в изпълнение на обжалваното решение,

да се отмени меморандумът от 10 юли 2012 г., с който се предлага да се удържи еднократно сумата от общо 3 071,20 EUR от месечното му възнаграждение за август 2012 г. или, ако дължимата сума е твърде висока, за да бъде удържана наведнъж, да се разсрочи плащането ѝ на редовни вноски в продължение на няколко месеца,

да се отмени меморандумът от 20 юли 2012 г., с който жалбоподателят е уведомен, че отделът му не е могъл да включи във фиша за заплатата за юли удръжката на сумата от 3 822,80 EUR лихви за забава и че тази сума ще бъде изцяло удържана от заплатата му за октомври 2012 г. след удръжките, които ще бъдат направени през август и септември 2012 г.,

частично да се отмени решението, прието на 17 декември 2012 г. и съобщено на същия ден, доколкото с него се отхвърля административната жалба на жалбоподателя във връзка със спорните дневни надбавки и обезщетения за забава,

Комисията да бъде осъдена да плати мораторни лихви върху сумата от 5 530 EUR, считано от юни 2012 г., върху сумата от 1 535,60 EUR, считано от август 2012 г., върху сумата отново от 1 535,60 EUR, считано от септември 2012 г., и върху сумата от 3 822,80 EUR, считано от октомври 2012 г., всичките до връщането на тези суми, като се има предвид, че върху 3 071,20 EUR от тези суми, възстановени със заплатата за януари 2013 г., мораторните лихви ще се дължат само до датата на възстановяването,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.