Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 27. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-28/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus izdarīt vairākus ieturējumus no prasītāja darba samaksas par 2012. gada jūniju, jūliju, augustu, septembri un oktobri

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 6. jūlija paziņojumu, ar kuru PMO [Atalgojuma un individuālo tiesību birojs] informēja prasītāju par savu lēmumu izpildīt OLAF [Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai] 2012. gada 30. marta ieteikumu un precizēja i) ka ir atguvis EUR 5530 no viņa 2012. gada jūnija darba samaksas (nepamatoti izmaksātās pabalstu summas), ii) ka no viņa 2012. gada jūlija darba samaksas tiks atskaitīti EUR 3822,80 (nokavējuma procenti par nepamatoti izmaksātajām summām), un iii) ka no viņa 2012. gada augusta darba samaksas tiks atskaitīti EUR 2372 (medicīnisko izdevumu kompensācija) un EUR 699,20 (nokavējuma procenti);

atcelt ieturējumus, kas tika izdarīti no prasītāja darba samaksas 2012. gada jūnijā, augustā, septembrī un oktobrī, un vajadzības gadījumā visus pārējos ieturējumus, kas varētu tikt veikti, izpildot apstrīdēto lēmumu;

atcelt 2012. gada 10. jūlija paziņojumu, kurā ir prasīts ieturēt kopējo summu EUR 3071,20 no viņa 2012. gada augusta mēneša darba samaksas, izdarot vienu vienīgu atvilkumu, vai, ja parāda summa šķiet pārāk liela, lai to ieturētu vienā reizē, sadalīt atlīdzināšanu pa vairākiem mēnešiem;

atcelt 2012. gada 20. jūlija paziņojumu, ar kuru prasītājs ir informēts, ka tā nodaļa nespēja piemērot kodus EUR 3822,80 atgūšanai atbilstoši nokavējuma procentiem no jūlija darba samaksas un ka šī summa tiks pilnībā atgūta no 2012. gada oktobra darba samaksas pēc atmaksām, kas notiks 2012. gada augustā un septembrī;

daļēji atcelt 2012. gada 17. decembrī pieņemto un šajā pašā dienā paziņoto lēmumu, ciktāl tajā ir noraidīta prasītāja sūdzība par apstrīdētajām dienas naudām un nokavējuma pabalstiem;

piespriest Komisijai samaksāt nokavējuma procentus, sākot no 2012. gada jūnija – par EUR 5530, no 2012. gada augusta – par pirmo summu EUR 1535,60, no 2012. gada septembra – par papildu EUR 1535,60 un no 2012. gada oktobra – par EUR 3822,80 līdz brīdim, kad šīs summas viņam tiks atlīdzinātas, ņemot vērā, ka, tā kā EUR 3071,20 tika atlīdzināti vienlaikus ar 2013. gada janvāra darba samaksu, nokavējuma procenti vairs nav jāmaksā no šīs atlīdzības brīža.

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.