Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2013 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-28/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Boigelot)

Strona pozwana: Komisji

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących zatrzymania kwot z wynagrodzenia skarżącego za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2012 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności pisma z dnia 6 lipca 2012 r., w którym PMO informuje skarżącego o swojej decyzji o przychyleniu się do zalecenia OLAF z dnia 30 marca 2012 r. i precyzuje, (i) że z jego wynagrodzenia za czerwiec 2012 r. została odzyskana kwota 5.530 EUR (nienależnie wypłacone dodatki), (ii) że z jego wynagrodzenia za lipiec 2012 r. zostanie potrącona kwota 3.822,80 EUR (odsetki za zwłokę od nienależnie wypłaconych kwot), i (iii) że z jego wynagrodzenia za sierpień 2012 r. zostanie potrącona kwota 2.372 EUR (zwrot kosztów leczenia) oraz 699,20 EUR (odsetki za zwłokę);

stwierdzenie nieważności dokonanych zatrzymań z wynagrodzenia skarżącego za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik oraz, w razie potrzeby, wszelkich innych zatrzymań dokonywanych w ramach wykonania zaskarżonej decyzji;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 10 lipca 2012 r. zawierającego żądanie jednorazowego zatrzymania z jego wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2012 r. łącznej kwoty 3.071,20 EUR, bądź - jeśli kwota długu okazałaby się zbyt wysoka, aby mogła zostać pobrana a jednym razem - rozłożenie zwrotu na kilka miesięcy;

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 20 lipca 2012 r., w którym, skarżący został poinformowany, że jego wydział nie był w stanie doprowadzić do odzyskania kwoty 3.822,80 EUR, odpowiadającej odsetkom za zwłokę, z wynagrodzenia za lipiec i że w związku z tym kwota ta zostanie odzyskana łącznie z wynagrodzenia za miesiąc październik 2012 r., po przeprowadzeniu odzyskania w sierpniu i wrześniu 2012;

stwierdzenie częściowej nieważności decyzji przyjętej w dniu 17 grudnia 2012 r. i zakomunikowanej w tym samym dniu, w zakresie, w jakim oddala ona zażalenie skarżącego w odniesieniu do spornych diet dziennych i odszkodowania za szkodę spowodowaną zwłoką;

zasądzenie od Komisji zapłaty odsetek za zwłokę liczonych począwszy od czerwca 2012 r. od kwoty 5.530 EUR, od sierpnia 2012 r. od pierwszej kwoty 1.535,60 EUR, od września 2012 r. od kwoty dodatkowej 1.535,60 EUR i od października 2012 r. od kwoty 3.822,80 EUR, do momentu gdy kwoty te zostaną mu zwrócone, przy czym w związku ze zwrotem kwoty 3.071,20 EUR wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2013 r. odsetki za zwłokę nie są już należne począwszy od momentu dokonania tego zwrotu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.