Language of document :

Žaloba podaná 27. marca 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-28/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: E. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí vykonať niekoľko zrážok zo mzdy žalobcu v mesiacoch jún, júl, august, september 2012

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie zo 6. júla 2012, ktorým Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) informuje žalobcu o svojom rozhodnutí postupovať podľa odporúčaní OLAF-u z 30. marca 2012 a spresňuje, že i) z jeho mzdy za jún 2012 zrazil 5 530 eur (sumy zodpovedajúce príspevkom), že ii) za mesiac júl 2012 bude jeho mzda znížená o 3 822,80 eura (úroky z omeškania z dlžných súm), a že iii) jeho mzda za august 2012 bude znížená o 2 372 eur (preplatenie zdravotných nákladov) a o 699,20 eura (úroky z omeškania),

zrušiť zrážky zo mzdy žalobcu za júl, august, september a október 2012, a v prípade potreby všetky ostatné zrážky vyplývajúce z vykonania napadnutého rozhodnutia,

zrušiť oznámenie z 10. júla 2012, pričom žiada o jednorazovú zrážku celkovej sumy vo výške 3 071,20 eura zo svojej mesačnej mzdy za august 2012, alebo ak by sa výška dlhu preukázala ako príliš vysoká na jednorazovú zrážku, žiada o čiastkové vrátenie počas viacerých mesiacov,

zrušiť oznámenie z 20. júla 2012, ktorým bol žalobca informovaný, že jeho sekcia nemohla z jeho mzdy za júl zraziť sumu vo výške 3 822,88 eura zodpovedajúcu úrokom z omeškania, a že táto suma bude zrazená v plnej výške z jeho mzdy za október 2012 v nadväznosti na zrážky vykonané za august a september 2012,

zrušiť čiastočne rozhodnutie prijaté 17. decembra 2012 a doručené v ten istý deň v rozsahu, v akom zamieta sťažnosť žalobcu týkajúcu sa denných dávok a sporných úrokov z omeškania,

zaviazať Komisiu na zaplatenie úrokov z omeškania počnúc júnom 2012 v súvislosti so sumou 5 530 eur, augustom 2012 v súvislosti so sumou 1 535,60 eura, septembrom 2012 v súvislosti s dodatočnou sumou 1 535,60 eura a októbrom 2012 v súvislosti so sumou 3 822,80 eura až do okamihu, keď mu budú tieto sumy vrátené; samozrejme, že do výšky 3 071,20 eura vyplatenej v rámci mzdy za január 2013 úroky z omeškania nie je potrebné od tohto vrátenia platiť,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.