Language of document :

18. aprillil 2013 esitatud hagi – ZZ versus EACEA

(kohtuasi F-36/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus lõpetada hageja teenistusleping muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkti i alusel.

Hageja nõuded

tühistada asutuse 24. juuli 2012 otsus;

sellest tulenevalt:

ennistada hageja alates 25. oktoobrist 2012 tagasi teenistusse ja mõista asutuselt hageja kasuks tagasiulatuvalt välja tema teenistustasu;

eemaldada vaidlustatud otsus ja kõik käesoleva menetlusega seotud dokumendid hageja isiklikust toimikust;

mõista asutuselt tema kasuks välja 10 000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja asutuselt.