Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2013 r. – ZZ przeciwko EACEA

(Sprawa F-36/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu ze skarżącym umowy o pracę na podstawie art. 47 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników (WZiP)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Agencji z dnia 24 lipca 2012 r.

w konsekwencji:

przywrócenie skarżącego do pracy ze skutkiem od dnia 25 października 2012 r. oraz zobowiązanie Agencji do wypłaty jego wynagrodzenia ze skutkiem wstecznym;

usunięcie z akt osobowych skarżącego zaskarżonej decyzji, jak również wszystkich dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem;

zasądzenie od Agencji na rzecz strony skarżącej kwoty 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia

obciążenie Agencji kosztami postępowania.