Language of document :

Žaloba podaná 18. apríla 2013 – ZZ/EACEA

(vec F-36/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Pappas, avocat)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o ukončení pracovnej zmluvy žalobcu na základe článku 47 písm. c) bodu i) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (RAA)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie agentúry z 24. júla 2012,

z toho dôvodu:

opätovne zaradiť žalobcu na jeho funkciu od 25. októbra 202 a zaviazať agentúru na zaplatenie jeho mzdy so spätným účinkom,

vyňať napadnuté rozhodnutie z jeho osobného spisu, ako aj akýkoľvek iný dokument súvisiaci s týmto konaním,

zaviazať agentúru na náhradu spôsobenej nemajetkovej ujmy vo výške 10 000 eur,

zaviazať agentúru na náhradu trov konania.