Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 15. maijā – ZZ u.c./EIB

(lieta F-45/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvis – L. Levi)

Atbildētāja: Eiropas Investīciju Banka

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumos par algu ietvertos lēmumus piemērot Eiropas Investīciju Bankas vispārējo lēmumu, ar kuru algas progresija ierobežota līdz 2,3 % attiecībā uz visu personālu, un lēmumu, kurā izklāstīta nopelnu punktu tabula, atbilstoši kurai atalgojums tiek samazināts par 1-3 %, kā arī no minētā izrietoša prasība piespriest iestādei samaksāt algas starpību un atlīdzināt zaudējumus

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumus piemērot prasītājiem EIB Direktoru padomes 2012. gada 18. decembra lēmumu, ar kuru algas progresija ierobežota līdz 2,3 %, un EIB Vadības komitejas 2013. gada 29. janvāra lēmumu, kurā izklāstīta nopelnu punktu tabula, atbilstoši kurai atalgojums tiek samazināts par 1-3 %, kuri, saskaņā ar prasītāju teikto, ir 2013. gada aprīļa paziņojumos par algu ietvertie lēmumi, kā arī atcelt turpmākajos paziņojumos par algu ietvertos iepriekš minētos lēmumus, un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt informatīvo paziņojumu, kuru atbildētāja nosūtīja prasītājiem 2013. gada 5. februārī;

piespriest atbildētājai samaksāt atalgojuma starpību, kāda izriet no iepriekš minētajiem EIB Direktoru padomes 2012. gada 18. decembra un EIB Vadības komitejas 2013. gada 29. janvāra lēmumiem, salīdzinot [algas], kādas tika izmaksātas, piemērojot nopelnu punktu skalu “4-3-2-1-0” un “jauno” nopelnu punktu skalu “5-4-3-1-0”, vai, pakārtoti, attiecībā uz prasītājiem, kuriem tika piešķirts A vērtējums, piemērojot nopelnu punktu skalu 3-2-1-0-0, un, attiecībā uz prasītājiem, uz kuriem attiecas “jaunā” nopelnu punktu skala, piemērojot jauno nopelnu skalu “4-3-2-1-0”; šī atalgojuma atšķirībai ir jāpieskaita nokavējuma procenti sākot no 2013. gada 12. aprīļa, tos turpinot pieskaitīt līdz katra mēneša 12. datumam, kamēr būs samaksāta visa summa, un procentu likme ir tāda, kādu ir noteikusi ECB, to paaugstinot par 3 punktiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus par nodarīto kaitējumu pirktspējas zaudēšanas dēļ, kas saskaņā ar ex aequo et bono pagaidu vērtējumu ir 1,5 % no katra prasītāja mēnešalgas;

piespriest EIB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.