Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Sibiu (Румъния) на 16 май 2013 г. — Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Дело C-268/13)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Tribunalul Sibiu

Страни в главното производство

Ищец: Elena Petru

Ответници: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Преюдициален въпрос

Дали, от гледна точка на разпоредбите на член 22, точка 2, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1408/711 , невъзможността лечението да бъде предоставено в страната по местопребиваване следва да се тълкува по абсолютен или по разумен начин? С други думи, означава ли положение, при което макар и хирургическата интервенция да може да бъде извършена в страната по местопребиваване своевременно и по подходящия начин в техническо отношение в смисъл, че са налице необходимите специалисти и дори същото равнище на специализирани познания, но при което има недостиг на лекарства и на медицински материали от първа необходимост, че са налице обстоятелства, при които медицинското лечение не може да бъде осигурено по смисъла на разпоредбите на посочения член.

____________

1     Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 1, стр. 26).