Language of document :

2013 m. gegužės 16 d. Tribunalul Sibiu (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Elena Petru prieš Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Byla C-268/13)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Sibiu

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Elena Petru

Kita proceso šalis: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Prejudicinis klausimas

Ar atsižvelgiant į Reglamento (EEB) Nr. 1408/711 22 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą galimybės gauti atitinkamą gydymą valstybės narės, kurioje asmuo gyvena, teritorijoje nebuvimas turi būti aiškinamas absoliučiai, ar vis dėlto atsižvelgiant į aplinkybes, t. y. ar situacija, kai nepaisant to, jog valstybėje narėje, kurioje asmuo gyvena, operacija gali būti atlikta tinkamu laiku ir tinkamai techninių požiūriu, nes yra reikiamas kvalifikuotas personalas ir turima pakankamai mokslinių žinių, tačiau nėra medikamentų ir pirmos būtinybės medicinos priemonių, atitinka situaciją, kada reikalingas gydymas negali būti suteiktas pagal minėtą straipsnį?

____________

1 1971 m. birželio 14 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t., p. 35)