Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 16. maijā iesniedza Tribunalul Sibiu (Rumānija) – Elena Petru/Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(lieta C-268/13)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Sibiu

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Elena Petru

Atbildētājas: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Prejudiciālais jautājums

Vai neiespējamība saņemt ārstniecības pakalpojumu dzīvesvietas valstī Regulas (EEK) Nr. 1408/71 1 22. panta 2. punkta otrās daļas izpratnē ir interpretējama absolūtā vai relatīvā veidā, proti, vai situācija, kad, lai gan ķirurģisko operāciju dzīvesvietas valstī ir iespējams veikt saprātīgā laikposmā un no tehniskā viedokļa apmierinošā veidā, jo ir pieejami nepieciešamie speciālisti ar līdzvērtīgu profesionālo zināšanu līmeni, bet nav pieejamas zāles un pirmās nepieciešamības medicīniskās preces, ir pielīdzināma situācijai, kad nevar tikt nodrošināta nepieciešamā medicīniskā aprūpe šī noteikuma izpratnē?

____________

1      Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.).