Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu (Rumunsko) 16. mája 2013 – Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(vec C-268/13)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Sibiu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elena Petru

Žalované: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Prejudiciálna otázka

Má sa nemožnosť poskytnúť ošetrenie v krajine pobytu vykladať s ohľadom na článok 22 ods. 2 druhý pododsek nariadenia Rady (EHS) č. 1408/711 absolútnym alebo primeraným spôsobom, t. j. je situácia, v ktorej síce chirurgický zákrok z technického hľadiska možno vykonať včas a v primeranej dobe v krajine pobytu, v tom zmysle, že v danej krajine sú potrební odborníci, ktorí majú rovnakú úroveň vedomostí, ale v ktorej je nedostatok liekov a základného zdravotníckeho materiálu, v každom prípade obdobná so situáciou, keď sa potrebné lekárske ošetrenie nemôže poskytnúť podľa uvedeného článku?

____________

1     Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 149, s. 2; Mim. vyd. 05/001, s. 35).