Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-49/13)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Rada Unii

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie niewzięcia pod uwagę kandydatury skarżącej na wolne stanowisko w Radzie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji służby ds. mobilności Sekretariatu Generalnego Rady z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie wzięcia pod uwagę kandydatury skarżącej na stanowisko 2244 DGA 2A, potwierdzonej w następstwie zażalenia skarżącej decyzją służby ds. mobilności z dnia 12 lutego 2013 r.;

obciążenie Rady Unii kosztami postępowania.