Language of document :

Решение на Съда (пети състав) от 13 юни 2013 г. (преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf — Германия) — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Дело C-386/11)1

(Обществени поръчки — Директива 2004/18/ЕО — Понятие за обществена поръчка — Член 1, параграф 2, буква а) — Договор, сключен между две административно-териториални единици — Делегиране от едната единица на задачата за почистване на някои от нейните помещения на другата единица срещу финансова компенсация)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Жалбоподател: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Ответник: Kreis Düren

в присъствието на: Stadt Düren

Предмет

Преюдициално запитване — Oberlandesgericht Düsseldorf — Тълкуване на член 1, параграф 2, буква а) от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (OB L 134, стр. 114; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 8, стр. 116) — Споразумение, по силата на което в замяна на възстановяването на направените разходи административно-териториална единица прехвърля управлението на почистването на обществените сгради, които са нейна собственост, на населено място, на чиято територия са разположени въпросните сгради — Квалифициране на това споразумение като обществена поръчка за услуги или като междуобщинско сътрудничество, което не е подчинено на нормите на правото на Съюза в областта на обществените поръчки

Диспозитив

Договор като разглеждания в главното производство, с който, без да се установява сътрудничество между договарящите публичноправни образувания за изпълнението на обща задача от обществен интерес, едно публичноправно образувание възлага на друго публичноправно образувание задачата за почистване на постройки, използвани за офиси, административни помещения и училищни сгради, като същевременно си запазва правото да контролира доброто изпълнение на тази задача срещу финансова компенсация, за която се предполага, че съответства на разходите, възникнали във връзка с изпълнението на тази задача, като второто образувание освен това има правото да прибягва към услугите на трети страни, които евентуално имат капацитет да работят на пазара за изпълнението на тази задача, съставлява обществена поръчка за услуги по смисъла на член 1, параграф 2, буква г) от Директива 2004/18 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги.

____________

1 ОВ C 311, 22.10.2011 г.