Language of document :

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. juni 2013 – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberlandesgericht Düsseldorf – Tyskland)

(Sag C-386/11) 1

(Offentlige kontrakter – direktiv 2004/18/EF – begrebet »offentlig kontrakt« – artikel 1, stk. 2, litra a) – kontrakt indgået mellem to lokale forvaltninger – en enheds overførsel af rengøringsopgaven vedrørende visse af sine lokaler til en anden enhed mod en økonomisk kompensation)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Kreis Düren

Procesdeltager: Stadt Düren

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Oberlandesgericht Düsseldorf – fortolkning af artikel 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114) – kontrakt hvorved en lokal myndighed mod omkostningsgodtgørelse overdrager forvaltningen af rengøring af offentlige bygninger, som den ejer til en lokal myndighed, på hvis de pågældende bygninger er beliggende – kvalificering af denne kontrakt som en kontrakt om offentlige tjenesteydelser eller som en kontrakt om samarbejde mellem konsumer, der ikke er underlagt Unionens regler om offentlige kontrakter

Konklusion

En aftale som den i hovedsagen foreliggende, ved hvilken en offentlig enhed overdrager rengøringsopgaven vedrørende visse kontor-, forvaltnings- og skolebygninger til en anden offentlig enhed – uden at oprette et samarbejde mellem de kontraherende offentlige enheder med henblik på gennemførelsen af en fælles public service-opgave – alt imens den forbeholder sig kompetencen til at kontrollere den rette udførelse af denne opgave, mod en økonomisk kompensation, der skal svare til de omkostninger, der er forbundet med udførelsen af nævnte opgave, idet den anden enhed desuden kan betjene sig af tredjemand, som eventuelt er i stand til at agere på markedet for udførelsen af denne opgave, udgør en offentlig tjenesteydelseskontrakt som omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter.

____________

1 EUT C 311 af 22.10.2011.