Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 13. juuni 2013. aasta otsus (Oberlandesgericht Düsseldorfi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG versus Kreis Düren

(kohtuasi C-386/11)1

(Riigihankelepingud – Direktiiv 2004/18/EÜ – Mõiste „riigihankeleping” – Artikli 1 lõike 2 punkt a – Kahe kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud kokkulepe – Ühe üksuse poolt rahalise hüvitise eest teatavate hoonete koristamise delegeerimine teisele üksusele)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Düsseldorf

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Kostja: Kreis Düren

Menetluses osales: Stadt Düren

Ese

Eelotsusetaotlus – Oberlandesgericht Düsseldorf – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta (ELT L 134, lk 114; ELT eriväljaanne 06/07, lk 132) artikli 1 punkti a tõlgendamine – Kokkulepe, mille kohaselt üks kohalik omavalitsus teeb talle kuuluvate avalike hoonete puhastamise tasu eest ülesandeks teisele kohalikule omavalitsusele, kelle territooriumil kõnealused hooned asuvad – Sellise kokkuleppe liigitamine teenuste riigihankelepinguks või kohalike omavalitsuste koostööks, millele ei kohaldata liidu riigihankealaseid õigusnorme

Resolutsioon

Selline kokkulepe nagu põhikohtuasjas käsitletav, millega ilma, et kokkuleppe eesmärk oleks selle poolteks olevate ametiasutuste omavaheline koostöö ühise avaliku ülesande täitmiseks, annab üks avalik-õiguslik üksus teisele avalik-õiguslikule üksusele ülesande koristada teatavaid kontori-, haldus- ja koolihooneid, jättes endale õiguse kontrollida ülesande nõuetekohast täitmist; teine avalik-õiguslik üksus võib kasutada antud ülesande täitmiseks kolmandaid isikuid, kes saavad rahalist hüvitist, mis peab vastama antud ülesande täitmise kuludele, on teenuste riigihankeleping Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiivi 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta artikli 1 lõike 2 punkti d tähenduses.

____________

1 ELT C 311, 22.10.2011.