Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 13.6.2013 (Oberlandesgericht Düsseldorfin (Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG v. Kreis Düren

(Asia C-386/11)1

(Julkiset hankinnat – Direktiivi 2004/18/EY – Julkisen hankinnan käsite – 1 artiklan 2 kohdan a alakohta – Kahden alueellisen tai paikallisen viranomaisen tekemä sopimus – Tiettyjen yksikön tilojen puhtaanapitotehtävän siirto toiselle yksikölle korvausta vastaan)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Vastaaja: Kreis Düren

Muu osapuoli: Stadt Düren

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Düsseldorf – Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) 1 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkinta – Sopimus, jolla alueellinen viranomainen siirtää omistamiensa julkisten rakennusten puhtaanapidon hallinnoinnin kulujen korvaamista vastaan paikalliselle viranomaiselle, jonka alueella kyseiset rakennukset sijaitsevat – Kyseisen sopimuksen luokittelu julkista palveluhankintaa tai kuntien välistä yhteistyötä koskevaksi sopimukseksi, jota unionin oikeuden julkisia hankintoja koskevat säännöt eivät koske

Tuomiolauselma

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen sopimus, jolla ei aloiteta julkisten hankintayksiköiden välistä yhteistyötä niille yhteisen julkisen palvelun tehtävän suorittamiseksi ja jolla yksi julkisyhteisö siirtää toiselle tiettyjen toimisto-, hallinto- ja koulurakennusten puhtaanapitotehtävän mutta varaa itselleen oikeuden valvoa tehtävän asianmukaista suorittamista sekä jonka perusteella jälkimmäinen yhteisö saa tehtävän suorittamisesta aiheutuneita kustannuksia vastaavan korvauksen ja voi lisäksi käyttää kolmansia osapuolia, jotka saattavat toimia markkinoilla, tämän tehtävän suorittamiseksi, on julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu julkista palveluhankintaa koskeva sopimus.

____________

1 EUVL C 311, 22.10.2011.