Language of document :

A Bíróság (ötödik tanács) 2013. június 13-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG kontra Kreis Düren

(C-386/11. sz. ügy)1

(Közbeszerzési szerződések – 2004/18/EK irányelv – A »közbeszerzési szerződés« fogalma– Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja – Két területi vagy települési önkormányzat között létrejött megállapodás – A valamely jogalany tulajdonában álló egyes helyiségek takarítási feladatainak egy másik jogalanyra történő átruházása a költségek megfizetése mellett)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Düsseldorf

Az alapeljárás felei

Felperes: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Alperes: Kreis Düren

Az eljárásban részt vesz: Stadt Düren

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Oberlandesgericht Düsseldorf - Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.) 1. cikke a) pontjának értelmezése – Megállapodás, amelynek értelmében egy területi önkormányzat a költségek megfizetése ellenében a tulajdonában álló középületek takarításának feladatát azon települési önkormányzatra ruházza át, amelynek a területén az érintett épületek találhatók – E megállapodás szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésnek vagy az uniós közbeszerzési jog hatálya alá nem tartozó, önkormányzatok közötti együttműködésnek minősítése

Rendelkező rész

Az olyan, az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló megállapodást, amellyel – anélkül, hogy az a szerződő felek között közszolgáltatási feladat végrehajtásának biztosítása céljából együttműködést hozna létre – valamely közjogi jogalany egy másik közjogi jogalanyra ruházza iroda-, hivatali és iskolaépületei takarításának feladatát az említett feladat teljesítése során felmerült költségeknek megfelelő költségtérítés megfizetése mellett, és fenntartva az említett feladat megfelelő teljesítésének ellenőrzésére vonatkozó jogkörét úgy, hogy a második jogalany e feladat teljesítésével olyan harmadik személyeket bízhat meg, amelyek adott esetben e feladat ellátásának piacán jelen lehetnek, az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdésének d) pontja szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésnek kell tekinteni.

____________

1 HL C 311., 2011.10.22.