Language of document :

2013 m. birželio 13 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG prieš Kreis Düren

(Byla C-386/11)1

(Viešieji pirkimai – Direktyva 2004/18/EB – Sąvoka „viešojo pirkimo sutartis“ – 1 straipsnio 2 dalies a punktas – Dviejų vietos valdžios institucijų sudaryta sutartis – Vieno subjekto kitam subjektui už piniginę kompensaciją perduoti tam tikri patalpų valymo darbai)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberlandesgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Atsakovė: Kreis Düren

dalyvaujant: Stadt Düren

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Oberlandesgericht Düsseldorf – 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132) 1 straipsnio 2 dalies a punkto išaiškinimas – Sutartis, kuria vietos valdžios institucija už patirtų išlaidų atlyginimą perduoda jai priklausančių viešų pastatų valymo funkciją kitai vietos valdžios institucijai, kurios teritorijoje yra šie pastatai – Šios sutarties kvalifikavimas viešo paslaugų pirkimo sutartimi arba vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo sutartimi, kuriai netaikoma Sąjungos teisė viešųjų pirkimų srityje

Rezoliucinė dalis

Sutartis, kaip antai nagrinėjama pagrindinėje byloje, kuria, nenustatant bendradarbiavimo tarp susitariančių viešųjų subjektų dėl bendros užduoties, susijusios su viešąja paslauga, vykdymo, vienas viešasis subjektas patiki kitam viešajam subjektui užduotį valyti tam tikrus pastatus, naudojamus kaip biurai, administracinės patalpos ir mokymo įstaigos, ir kartu pasilieka teisę kontroliuoti šios užduoties tinkamą vykdymą, moka piniginę kompensaciją, atitinkančią vykdant šią užduotį susidarančias išlaidas, be to, leidžia antrajam subjektui pasitekti trečiuosius asmenis, galinčius veikti rinkoje vykdant šią užduotį, yra viešoji paslaugų pirkimo sutartis, kaip ji suprantama pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 1 straipsnio 2 dalies d punktą.

____________

1 OL C 311, 2011 10 22.