Language of document :

Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 13. jūnija spriedums (Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(lieta C-386/11) 1

Publiskā iepirkuma līgumi – Direktīva 2004/18/EK – Jēdziens “publiskā iepirkuma līgums” – 1. panta 2. punkta a) apakšpunkts – Starp divām pašvaldībām noslēgts līgums – Viena subjekta uzdevuma uzkopt noteiktas tam piederošas telpas nodošana otram subjektam, par tā izpildi maksājot finansiālu atlīdzību

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Düsseldorf

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Atbildētājs: Kreis Düren

piedaloties : Stadt Düren

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Oberlandesgerichts Düsseldorf – Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts [būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV L 134, 114. lpp.), 1. panta a) apakšpunkta interpretācija – Līgums, ar kuru pašvaldība nodod publisku ēku, kuras ir tās īpašumā, uzkopšanas pakalpojumu izpildi citam reģionālam publisko tiesību subjektam, kura teritorijā attiecīgās ēkas atrodas, un atlīdzina radušos izdevumus – Šī līguma kvalificēšana par pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu vai par pašvaldības savstarpēju sadarbību, kurai Savienības tiesību normas publisko iepirkumu jomā nav piemērojamas

Rezolutīvā daļa:

Tāds līgums, kāds tiek aplūkots pamatlietā, ar kuru, neiedibinot sadarbību līgumslēdzēju publisko tiesību subjektu starpā, lai izpildītu kopīgu sabiedriskā pakalpojuma uzdevumu, viens publisko tiesību subjekts piešķir otram publisko tiesību subjektam noteiktu biroju, pārvaldes telpu un skolu iestāžu vajadzībām izmantojamo ēku uzkopšanas uzdevumu, katrā ziņā saglabājot sev pilnvaras kontrolēt pienācīgu šī uzdevuma izpildi, un par tā izpildi maksā finansiālu atlīdzību, kura tiek uzskatīta par atbilstošu izdevumiem, kas rodas, izpildot minēto uzdevumu, un turklāt šis otrais subjekts šī uzdevuma izpildei ir tiesīgs izmantot tādu trešo personu pakalpojumus, kuras eventuāli ir spējīgas veikt darbību tirgū, ir uzskatāms par pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas [būvdarbu, piegāžu un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas] procedūru, 1. panta 2. punkta d) apakšpunkta izpratnē.

____________

1 OV C 311, 22.10.2011