Language of document :

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 13 juni 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf - Duitsland) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG / Kreis Düren

(Zaak C-386/11)1

(Overheidsopdrachten – Richtlijn 2004/18/EG – Begrip „Overheidsopdracht” – Artikel 1, lid 2, sub a – Overeenkomst tussen twee territoriale lichamen – Overdracht door lichaam van taak van reiniging van bepaalde van zijn ruimten aan ander lichaam tegen financiële vergoeding)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Oberlandesgericht Düsseldorf

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Verwerende partij: Kreis Düren

in tegenwoordigheid van: Stadt Düren

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing – Oberlandesgericht Düsseldorf – Uitlegging van artikel 1, sub a, van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, blz. 114) – Overeenkomst op grond waarvan een territoriaal lichaam het beheer van de reiniging van de haar toebehorende openbare gebouwen tegen vergoeding van de kosten overdraagt aan een territoriaal lichaam op het grondgebied waarvan de betrokken gebouwen zijn gelegen – Kwalificatie van deze overeenkomst als overheidsopdracht voor diensten dan wel als intergemeentelijke samenwerking, waarvoor de Unierechtelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten niet gelden

Dictum

Een overeenkomst zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarmee, zonder een samenwerking tussen de contracterende openbare lichamen tot stand te brengen om een gezamenlijke taak van algemeen belang uit te voeren, een openbaar lichaam aan een ander openbaar lichaam de taak toevertrouwt om, tegen een financiële vergoeding die wordt geacht overeen te stemmen met de kosten die de uitvoering van deze taak veroorzaakt, bepaalde bureau-, bestuurs- en schoolgebouwen te reinigen, waarbij het eerste lichaam zich het recht voorbehoudt om de goede uitvoering van deze taak te controleren, en het tweede lichaam een beroep mag doen op derden die voor de uitvoering van deze taak eventueel op de markt zouden kunnen optreden, is een overheidsopdracht voor diensten in de zin van artikel 1, lid 2, sub d, van richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

____________

1 PB C 311 van 22.10.2011.