Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 13 iunie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf - Germania) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Cauza C-386/11)1

(Achiziții publice – Directiva 2004/18/CE – Noțiunea «contract de achiziții publice» – Articolul 1 alineatul (2) litera (a) – Contract încheiat între două colectivități teritoriale – Transferul de către o entitate al sarcinii de curățenie în unele dintre clădirile sale către cealaltă entitate în schimbul unei compensații financiare)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Pârât: Kreis Düren

Cu participarea: Stadt Düren

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Oberlandesgericht Düsseldorf – Interpretarea articolului 1 litera (a) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii (JO L 134, p. 114, Ediție specială, 06/vol. 8, p. 116) – Convenție potrivit căreia o colectivitate teritorială transferă, contra rambursării cheltuielilor efectuate, gestiunea curățeniei clădirilor publice pe care le deține în proprietate către o colectivitate locală pe teritoriul căreia se află clădirile în cauză – Calificarea acestei convenții drept contract de achiziții publice de servicii sau drept cooperare intercomunală, nesupusă normelor de drept al Uniunii în materie de achiziții publice

Dispozitivul

Un contract precum cel în discuție în litigiul principal, prin care, fără a institui o cooperare între entitățile publice contractante în scopul punerii în aplicare a unei misiuni de serviciu public comune, o entitate publică încredințează altei entități publice misiunea de curățenie a clădirilor de birouri, administrative și școlare, cu rezervarea competenței de control al bunei executări a acestei misiuni, în schimbul unei compensații financiare care se consideră că corespunde costurilor generate de realizarea misiunii menționate, a doua entitate fiind în plus autorizată să apeleze la terți care au eventual capacitatea de a acționa pe piață pentru îndeplinirea acestei misiuni, constituie un contract de achiziții publice de servicii în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (d) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii.

____________

1     JO C 311, 22.10.2011.