Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. júna 2013 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(vec C-386/11)1

(Verejné zákazky – Smernica 2004/18/ES – Pojem „verejná zákazka“ – Článok 1 ods. 2 písm. a) – Zmluva uzavretá medzi dvoma miestnymi územnosprávnymi orgánmi – Prevod povinnosti vykonávať upratovacie práce niektorých svojich priestorov z jedného subjektu na iný subjekt za finančnú náhradu)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Žalovaný: Kreis Düren

za účasti: Stadt Düren

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Oberlandesgericht Düsseldorf – Výklad článku 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132) – Zmluva, podľa ktorej miestny územnosprávny orgán prevedie správu upratovania verejných budov, ktorých je vlastníkom, na miestny orgán, na ktorého území sa predmetné budovy nachádzajú, a to za úhradu vynaložených nákladov – Kvalifikácia tejto zmluvy ako verejnej zákazky na služby alebo ako komunálnej spolupráce nepodliehajúcej právu Únie v oblasti verejného obstarávania

Výrok rozsudku

Zmluva ako vo veci samej, ktorou verejný subjekt – napriek tomu, že táto zmluva neupravuje spoluprácu medzi dvoma verejnými subjektmi, ktorej cieľom je plnenie úlohy spoločnej služby vo verejnom záujme – deleguje na iný verejný subjekt úlohu upratovať niektoré z jeho administratívnych, správnych a školských budov, avšak zároveň si ponechá možnosť kontrolovať riadny výkon jej plnenia, a to za peňažnú náhradu zodpovedajúcu nákladom vynaloženým na jej splnenie, pričom tento druhý subjekt navyše môže na splnenie danej úlohy využiť tretie osoby, ktoré prípadne môžu súťažiť na trhu, predstavuje verejnú zákazku na služby v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

____________

1 Ú. v. EÚ C 311, 22.10.2011.