Language of document :

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 13 juni 2013 (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf - Tyskland) – Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG mot Kreis Düren

(Mol C-386/11)1

(Offentlig upphandling – Direktiv 2004/18/EG – Begreppet offentligt kontrakt – Artikel 1.2 a – Avtal som slutits mellan två lokala myndigheter – Den ena myndigheten överför ansvaret för städningen av vissa av myndighetens lokaler till den andra myndigheten, i utbyte mot ekonomisk ersättning)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Motpart: Kreis Düren

I närvaro av: Stadt Düren

Saken

Begäran om förhandsavgörande - Oberlandesgericht Düsseldorf – Tolkningen av artikel 1 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114) – Avtal genom vilket en lokal myndighet, i utbyte mot ekonomisk ersättning, överför ansvaret för städningen av vissa av myndighetens lokaler till en annan lokal myndighet på vars mark lokalerna befinner sig – Huruvida detta avtal utgör ett offentligt tjänstekontrakt eller kommunsamarbete som inte omfattas av de unionsrättsliga bestämmelserna om offentlig upphandling

Domslut

Ett avtal som det i det nationella målet, genom vilket – utan att inrätta ett samarbete mellan de avtalsslutande offentliga enheterna i syfte att genomföra ett allmännyttigt uppdrag – en offentlig enhet ger en annan offentlig enhet uppgiften att städa vissa kontors-, myndighets- och skolbyggnader, för vilket en ekonomisk ersättning som motsvarar kostnaderna för att utföra uppgiften utgår, samtidigt som uppdragsgivaren förbehåller sig rätten att kontrollera att uppgiften utförs på ett korrekt sätt och den andra enheten dessutom har rätt att anlita en tredje man som skulle kunna ha förmåga att vara verksam på marknaden för att fullgöra uppgiften, utgör ett offentligt tjänstekontrakt i den mening som avses i artikel 1.2 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster.

____________

1 EUT C 311, 22.10.2011.