Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. května 2013 – ENI SpA v. Evropská komise

(Věc C-508/11 P)1

„Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh butadienového kaučuku a styren butadienového kaučuku vyrobeného emulzní polymerizací – Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností jejich mateřským společnostem – Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu – Povinnost uvést odůvodnění – Závažnost protiprávního jednání – Násobící koeficient uplatňovaný za účelem zajištění odrazujícího účinku – Skutečný dopad na trh – Přitěžující okolnosti – Opakování protiprávního jednání“

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: ENI SpA (zástupci: G. M. Roberti a I. Perego, avvocati)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: V. Di Bucci, O. Conte a L. Malferrari, zmocněnci)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) ze dne 13. července 2011 - ENI v. Komise (T-39/07), kterým Tribunál částečně zamítl návrh směřující ke zrušení rozhodnutí Komise C (2006) 5700 final ze dne 29. listopadu 2006 v řízení podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (věc COMP/F/38.638 - Butadienový kaučuk a styren-butadienový kaučuk vyrobený emulzní polymerizací), nebo podpůrně ke zrušení nebo snížení pokuty uložené společnosti Eni – Důkaz protiprávního jednání – Přičitatelnost protiprávního jednání – Nedostatek odůvodnění

Výrok

Hlavní i vedlejší kasační opravný prostředek se zamítají.

Společnosti Eni SpA se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených v souvislosti s hlavním kasačním opravným prostředkem.

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených v souvislosti s vedlejším kasačním opravným prostředkem.

____________

1 Úř. věst. C 340, 19.11.2011.