Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 8. maj 2013 – ENI SpA mod Europa-Kommissionen

(Sag C-508/11 P) 1

(Appel – konkurrence – karteller – markedet for butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation – datterselskabers ulovlige adfærd tilregnet deres moderselskaber – formodning om, at et moderselskab reelt har udøvet afgørende indflydelse – begrundelsespligt – overtrædelsens grovhed – en multiplikator som afskrækkende virkning – konkret indvirkning på markedet – skærpende omstændigheder – gentagelse)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: ENI SpA (ved avvocati G.M. Roberti og I. Perego)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved V. Di Bucci, G. Conte og L. Malferrari, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Appel af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 13. juli 2011 i sag T-39/07, ENI mod Kommissionen, hvorved Retten delvis frifandt Kommissionen i et søgsmål med påstand om annullation, for så vidt angår Eni SpA, af Kommissionens beslutning K(2006) 5700 endelig af 29. november 2006 om en procedure i henhold til artikel 81 EF og EØS-aftalens artikel 53 (sag COMP/F/38.638 – Butadiengummi og styrenbutadiengummi fremstillet ved emulsionspolymerisation) eller, subsidiært, om annullation eller nedsættelse af den bøde, som ENI blev pålagt – bevis for overtrædelsen – tilregnelse af ulovlig adfærd – manglende begrundelse

Konklusion

Appellen og kontraappellen forkastes.

Eni SpA betaler omkostningerne i hovedappellen.

Europa-Kommissionen betaler omkostningerne i kontraappellen.

____________

1 EUT C 340 af 19.11.2011.