Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 8. maija spriedums – ENI SpA/Eiropas Komisija

(C-508/11 P) 1

Apelācija – Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Butadiēnkaučuka un emulsijas polimerizācijā iegūta butadiēnstirolkaučuka tirgus – Mātesuzņēmuma vainojamība meitasuzņēmuma pārkāpjošā rīcībā – Izšķirošas ietekmes faktiskas izmantošanas prezumpcija – Pienākums norādīt pamatojumu – Pārkāpuma smagums – Palielinošā faktora piemērošana preventīvas ietekmes nodrošināšanai – Konkrētā ietekme uz tirgu – Atbildību pastiprinoši apstākļi – Recidīvs

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: ENI SpA (pārstāvji – GMRoberti un IPerego, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – VDi Bucci, GConte un LMalferrari)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 13. jūlija spriedumu lietā T-39/07 ENI/Komisija, ar ko Vispārējā tiesa ir daļēji noraidījusi prasību atcelt Komisijas 2006. gada 29. novembra lēmumu C(2006) 5700, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta COMP/F/38.638 – Butadiēnkaučuks un emulsijas veida stirēna un butadiēna kaučuks) tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Eni SpA, vai, pakārtoti, atcelt vai samazināt naudas sodu, kas piemērots Eni – Pārkāpuma pierādīšana – Vainojamība pārkāpjošā rīcībā – Pamatojuma nesniegšana

Rezolutīvā daļa:

apelācijas sūdzību un pretapelācijas sūdzību noraidīt;

Eni SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas saitīti ar pamata apelācijas sūdzību;

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas saitīti ar pretapelācijas sūdzību.

____________

1  OV C 340, 19.11.2011.