Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 mei 2013 – McCoy / Comité van de Regio’s

(Zaak F-86/11)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Invaliditeitspensioen – Artikel 78, vijfde alinea, Statuut – Weigering om te erkennen dat invaliditeit gevolg is van beroep)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Robert McCoy (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Comité van de Regio’s van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. C. Cañoto Argüelles, gemachtigde, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om te erkennen dat verzoekers invaliditeit in de zin van artikel 78, vijfde alinea, van het Statuut het gevolg is van het beroep

Dictum

Het besluit van het bureau van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie van 10 september 2010 houdende weigering om te erkennen dat McCoys invaliditeit in de zin van artikel 78, vijfde alinea, van het Statuut het gevolg is van het beroep, wordt nietig verklaard.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Het Comité van de Regio’s van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van McCoy.

____________

1     PB C 340 van 19.11.2011, blz. 42.