Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 14 juni 2013 – Carosi/Commissie

(Zaak F-54/12)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1     PB C 194 van 30.6.12, blz. 28.