Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 24 април 2013 г. — BX/Комисия

(Дело F-88/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Конкурс EPSO/AD/148/09 — Невключване в списъка с резерви)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BX (Вашингтон, САЩ) (представител: адв. R. Rata)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на конкурсната комисия да не включи жалбоподателя в списъка с резерви от конкурс EPSO/AD/148/09-RO — Администратори (AD 5)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

BX понася наред с направените от него съдебни разноски и тези на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 347, 26.11.2011 г., стр. 45.