Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 24 kwietnia 2013 r. – BX przeciwko Komisji

(Sprawa F-88/11)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty – Konkurs EPSO/AD/148/09 – Niewpisanie na listę rezerwy kadrowej)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: BX (Waszyngton, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursowej o niewpisaniu nazwiska skarżącego na listę rezerwy kadrowej dla konkursu EPSO/AD/148/09-RO-Administratorzy (AD 5)

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

BX pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 347 z 26.11.2011, s. 45.