Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. maj 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-67/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – annullation af en afgørelse fra Kommissionen – opfyldelsen af en dom afsagt af Retten – skade som følge af ikke-opfyldelsen – betingelser – søgsmål, der er åbenbart ugrundet)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Personalesag – påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens anmodning dels om, at Kommissionen opfylder punkt 2 i konklusionen i Personalerettens dom af 9. juni 2010 i sag F-56/09, Marcuccio mod Kommissionen, dels om erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen om foreløbige forholdsregler i sag F-67/11 R, Marcuccio mod Kommissionen.

____________

1     EUT C 319 af 29.10.2011, s. 29.