Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. mai 2013. aasta määrus – Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-67/11)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Komisjoni otsuse tühistamine –Üldkohtu otsuse täitmine – Täitmata jätmisest tulenev kahju – Tingimused – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja J. Baquero Cruz, keda abistas advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus, milles ta palus komisjonil esiteks täita Avaliku Teenistuse Kohtu 9. juuni 2010. aasta otsuse kohtuasjas F-56/09: Marcuccio vs. komisjon resolutsiooni punkti 2 ja teiseks hüvitada kahju, mida hageja väidetavalt kandis.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata.

Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud, sh kulud, mis tekkisid ajutiste meetmete kohaldamise menetluses kohtuasjas F-67/11 R: Marcuccio vs. komisjon.

____________

1 ELT C 319, 29.10.11, lk 29.